fredag 20. september 2013

Gamle glimtTittel: Norges kirker i middelalderen
Forfatter: Harry Fett
Forlag: Cammermeyers forlag
Utgitt: 1909
Sist utlånt: 10. juli 2006

Harry Fett var, ikke helt uventet, kunsthistoriker. Født i 1875, Fett har gjennom tidene hatt mange verv og stillinger innenfor en rekke kunstinstitusjoner. Blant annet var han Sekretær i Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers bevaring, amanuensis ved Norsk Folkemuseum og riksantikvar.  
Boken er gjennomillustrert – med 426 bilder, 16 plansjer og ett kunstbilag. Foruten kapitlet om den romanske kirkes oppbygning kan du lese om «Det gamle hedenskab», «Unggotik i Trondhjem» og «Helgener og relikvier.

Utdrag fra etterordet:
«Naar Norsk Folkemuseum har turdet gaa i gang med den økonomiske seet ikke ganske lette opgave at udgi et verk som foranstaaende, skyldes det den heldige omstændighed, at amtmanden i Akershus og politimesteren i Aker med velvillig imødekommenhed har tilladt afholdelsen af et industrilotteri. […] Lotteriet blev foruden at være en uundværlig økonomisk støtte for museet paa denne maade tillige et virksomt middel i arbeidet for en af museets hovedopgaver: til vort folk at bringe kundskab om fortidens liv og udvikling i Norge.»


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar